Analiza długości i gęstości dróg kolejowych w 2001 roku oraz przewozy ładunków i pasażerów w 2002 roku i ich dynamika w latach 1995-2002 dla wybranych krajów

Przedmiotem poniższej analizy był transport kolejowy w wybranych krajach świata. Analizy dokonano w celu scharakteryzowania zróżnicowania długości i gęstości sieci dróg kolejowych oraz wielkości przewozu towarów i osób a także określenia ich dynamiki w latach 1995-2002.

Długość linii kolejowych w wybranych krajach jest bardzo zróżnicowana. Zróżnicowanie to zależne jest w głównej mierze od powierzchni kraju. Z pośród analizowanych krajów największą długość linii kolejowych posiadają Stany Zjednoczone i wynosi ona 160000 km, w drugiej w kolejności Rosji długość linii kolejowych jest blisko dwukrotnie mniejsza i wynosi nieco powyżej 86000 km. Polska wśród analizowanych, pod względem długości linii kolejowych, 42-uch krajów plasuje się na czternastym miejscu z 21119 km, czyli ponad 7 razy mniej niż pierwsze USA. Natomiast Wśród europejskich krajów objętych analizą plasujemy się na piątej pozycji za Rosją, Niemcami, Francją i Ukrainą.
Biorąc pod uwagę gęstość linii kolejowych sytuacja na czołowych miejscach jest już zgoła
odmienna. W krajach o dużej powierzchni takich jak: USA, Rosja, Chiny, Indie, które posiadają największą długość linii kolejowych są na odległych pozycjach pod względem ich gęstości. Czołowe miejsca zajmują kraje mniejsze. Największą gęstością linii kolejowych z pośród analizowanych państw w 2002 roku posiadały Czechy 12,1 km/100 km2. Stany Zjednoczone które pod względem długości linii kolejowych zdecydowanie wyprzedzały pozostałe kraje, spadły na 32 miejsce pod względem gęstości linii kolejowych, druga Rosja spadła na przedostatnie miejsce. Warto zauważyć, że z pośród analizowanych krajów pod względem gęstości linii kolejowych pierwsze 13 miejsc zajmują kraje europejskie. Polska z gęstością linii kolejowych wynoszącą w 2002 roku 6,8 km/100 km2 uplasowała się na 12 miejscu pośród krajów poddanych analizie. Gęstość linii kolejowych w naszym kraju jest blisko dwukrotnie mniejsza niż w Czechach, które w zestawieniu są na pierwszej pozycji.

Wielkość przewozów towarowych w wybranych krajach jest bardzo zróżnicowana. Największą ilość towarów przewozi się w USA (2189 mld ton*km), Rosji (1510 mld ton*km) i Chinach (1458 mld ton*km). Są to kraje, które zdecydowanie wybijają się ponad pozostałe analizowane państwa. Najmniej towarów koleją przewożą małe państwa: Irlandia (0,4 mld ton*km), Luksemburg (0,6 mld ton*km) i Portugalia(2,5 mld ton*km). Polska z wielkością 47,8 mld ton*km znajduje się na 10 miejscu wśród analizowanych krajów.

Spośród analizowanych krajów największą liczbę przewożonych osób notują Indie (493 mld os*km), następnie Chiny (477 mld os*km) i Japonia (385 mld os*km). W porównaniu do wielkości przewożonych ładunków widać zaskakujący spadek Stanów Zjednoczonych, które uplasowały się dopiero na 15 pozycji oraz awans Japonii, która z miejsca 13 wśród krajów o największej ilości przewożonych towarów awansuje na 3 pozycję wśród przewozów pasażerskich. Najmniej pasażerów przewozi się koleją w Meksyku (0,1 mld os*km), Estonii (0,2 mld os*km) oraz w Luksemburgu (0,3 mld os*km). Polska znajduje się na 11 miejscu pośród analizowanych krajów.

Analizując dane dotyczace przewozu ładunków w latach 1995 – 2002 można zauważyć, że największą dynamikę wzrostu zanotowała Estonia, powyżej 150%. Największy spadek w 2002 roku zanotowała Bułgaria –46.50%. Oprócz Estonii wzrost w 2002 roku w przewozie ładunków zanotowały kraje: Łotwa, Wielka Brytania, Litwa, Australia, Białoruś, Meksyk, Austria, Rosja, Indie, Argentyna, Stany Zjednoczone, Chiny, Hiszpania, Norwegia, Portugalia, Niemcy, Finlandia, Francja, Włochy.
Takie kraje jak: Luksemburg i Dania nie zanotowały zadnych zmian w 2002 roku.
Natomiast spadek, oprócz Bułgarii zanotowały takie kraje jak: Szwecja, Belgia, Słowenia, Japonia, Węgry, Ukraina, Rumunia, Turcja, Republika Korei, Słowacja, Polska, Irlandia, Republika Czeska.

Analizując dane dotyczace przewozu pasażerów w latach 1995 – 2002 można zauważyć, że największą dynamikę wzrostu zanotowała Indie, 44,57%. Największy spadek w 2002 roku zanotował Meksyk, aż –94.74%. Oprócz Indii wzrost w 2002 roku w przewozie pasażerów zanotowały kraje:Szwecja,Chiny,Wielka Brytania,Francja,Węgry, Irlandia, Belgia, Dania, Słowenia, Hiszpania, Białoruś, Argentyna, Norwegia, Finlandia, Stany Zjednoczone. Podobnie jak w przewozie ładunków, Luksemburg nie zanotowały zadnych zmian w 2002 roku.
Natomiast spadek, oprócz Meksyku zanotowały takie kraje jak: Republika Korei, Japonia, Niemcy, Włochy, Turcja, Ukraina, Republika Czeska, Portugalia, Rosja, Polska, Słowacja, Bułgaraia, Łotwa, Etonia, Litwa, Rumunia, Meksyk